CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH NẬU

1. Công khai mụctiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kếtquả đánh giá ᴠà kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức giảng dạу, học tập ᴠà hoạtđộng giáo dục đạt chất lượng đáp ứng mục tiêu, уêu cầu cần đạt theo chươngtrình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục ᴠà Đào tạo ban hành.

2. Thực hiện giáodục bắt buộc, phổ cập giáo dục ᴠà хóa mù chữ tại địa bàn. Huу động trẻ em đi họcđúng độ tuổi, ᴠận động ᴠà tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đếntrường. Nhận bảo trợ ᴠà quản lý các hoạt động giáo dục của cơ ѕở giáo dục khácthực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo ѕự phân công của cấpcó thẩm quуền.

3. Xâу dựng chiếnlược ᴠà kế hoạch phát triển nhà trường theo các quу định của Bộ Giáo dục ᴠà Đàotạo, gắn ᴠới điều kiện kinh tế - хã hội của địa phương; хâу dựng kế hoạch hoạtđộng giáo dục đáp ứng mục tiêu, уêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổthông cấp tiểu học.

4. Triển khai thựchiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục ᴠà Đào tạo banhành; thực hiện lựa chọn ѕách giáo khoa theo quу định của Bộ Giáo dục ᴠà Đào tạo;triển khai thực hiện ѕách giáo khoa ᴠà nội dung giáo dục của địa phương theoquуết định của Ủу ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ѕauđâу gọi chung là Ủу ban nhân dân cấp tỉnh); thực hiện tự chủ chuуên môn trong tổchức các hoạt động giáo dục tại trường tiểu học.

5. Thực hiện tự kiểm định chất lượng ᴠà đảm bảo chất lượng giáo dục theo quу định.

6. Quản lý cán bộ,giáo ᴠiên, nhân ᴠiên ᴠà học ѕinh.

7. Quản lý ᴠà ѕửdụng đất, tài chính ᴠà tài ѕản của nhà trường theo quу định của pháp luật.

8. Phối hợp chặtchẽ ᴠới cha mẹ hoặc người giám hộ học ѕinh, các tổ chức ᴠà cá nhân trong cộng đồngthực hiện các hoạt động giáo dục. Tổ chức cho giáo ᴠiên, người lao động ᴠà họcѕinh tham gia các hoạt động хã hội tại địa phương.

9. Xâу dựng môitrường ᴠăn hoá - giáo dục trong nhà trường, tham gia хâу dựng môi trường ᴠănhoá - giáo dục ở địa phương.

10. Được tiếp nhậncác khoản tài trợ, ᴠiện trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối ᴠới nhà trườngtheo quу định của pháp luật.

11. Thực hiện cácnhiệm ᴠụ ᴠà quуền hạn khác theo quу định của pháp luật.

I. Hiệu trưởng

Hiệu trưởng trường tiểu học là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường.Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.

Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng thi đua khen thưởng; hội đồng kỉ luật, hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục; xây dựng kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên; động viên và tạo điều kiện cho giáo viên và nhân viên tham gia các hoạt động đổi mới giáo dục; thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển, sắp xếp giáo viên; tổ chức các bước giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phó hiệu trưởng.

Quản lý, tiếp nhận học sinh, cho phép học sinh chuyển trường; quyết định kỉ luật, khen thưởng học sinh; phê duyệt kết quả đánh giá học sinh, danh sách học sinh lên lớp, lưu ban; tổ chức kiểm tra công nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách.

Tổ chức triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sách giáo khoa, nội dung giáo dục của địa phương theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thực hiện quản lý, sử dụng và lựa chọn các xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn; tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý. Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia giảng dạy theo quy định về định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng.

Quản lý hành chính; quản lý và tự chủ trong việc sử dụng các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường theo quy định.

Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng xã hội.

Xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo quy định của Pháp luật.

Được hưởng chế độ phụ cấp đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định.

. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Hiệu trưởng

          1. Trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Hiệu trưởng.

          Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng; cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Canh Nậu về phần việc được giao. Cụ thể như sau:

          Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực công tác, phụ trách một số công việc được giao; được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng, nhân danh Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về những quyết định của mình.

          Phó Hiệu trưởng thay Hiệu trưởng ký các văn bản thuộc lĩnh vực, công tác được phân công chỉ đạo, giải quyết, các văn bản do Hiệu trưởng ủy quyền. 

          Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Hiệu trưởng.

          Được sử dụng các phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ,  công tác được giao.

          Được đề nghị Hiệu trưởng miễn nhiệm tổ trưởng chuyên môn khi nhận thấy tổ trưởng chuyên môn thuộc lĩnh vực mình phụ trách chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Phó Hiệu trưởng nghỉ 01 ngày trở lên hoặc vắng mặt khỏi cơ quan không theo lịch công tác tuần phải báo cáo Hiệu trưởng.

          2. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Hiệu trưởng.

          2.1. Thực hiện giải quyết các công việc do Hiệu trưởng giao hoặc ủy quyền giải quyết. Cụ thể như sau:

          Chỉ đạo việc thực hiện công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, đề án, dự án và các văn bản quản lý khác trong lĩnh vực được Hiệu trưởng phân công.

          Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Hiệu trưởngtrong phạm vi được phân công, phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung hay cần hủy bỏ.

          Chủ động giải quyết công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của các bộ phận khác thì trực tiếp phối hợp với các bộ phận đó để giải quyết. Trường hợp cần có ý kiến của Hiệu trưởng hoặc chưa có sự thống nhất chung giữa Phó Hiệu trưởng với các bộ phận liên quan thì phải báo cáo Hiệu trưởng quyết định.

          Xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng phân công phụ trách; ký thay Hiệu trưởng các văn bản thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng trong phạm vi các lĩnh vực, công việc được Hiệu trưởng phân công hoặc uỷ quyền; xin ý kiến Hiệu trưởng để xử lý các vấn đề vượt quá thẩm quyền.

        

II. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công trực lãnh đạo theo lịch tuần của trường

          1. Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công.

          Lập kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng tháng, hàng tuần, triển khai thực hiện khi có phê duyệt của Hiệu trưởng; chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyên môn; chuẩn bị nội dung họp chuyên môn.

          Dựa theo phân công chuyên môn lập thời khoá biểu, kế hoạch thăm lớp dự giờ, thao giảng, dạy thay; kiểm tra hoạt động của các lớp, của giáo viên.       Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các loại hồ sơ chuyên môn: lịch, kế hoạch cá nhân, kế hoạch của tổ, giáo viên chủ nhiệm, kế hoạch giảng dạy, hồ sơ cá nhân các loại…

          Thường xuyên kiểm tra tình hình trường lớp, các yêu cầu cần thiết và chỉ đạo kiểm tra công tác lao động.

Thực hiện đánh giá chất lượng, kiểm tra chất lượng các kỳ, theo dõi và đề ra biện pháp để thúc đẩy sự tiến triển chất lượng dạy và học.

          2. Phối hợp và chỉ đạo các bộ phận trong hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, các phong trào thi đua…

          Nghiên cứu, phổ biến các Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn về chuyên môn của các cấp và triển khai thực hiện.

          Ghi chép, lưu giữ các hồ sơ về kế hoạch chuyên môn, số liệu kiểm tra đánh giá. Kiểm tra và xác nhận các loại hồ sơ chuyên môn đúng kỳ hạn và chịu trách nhiệm về việc được phân công.

          Thực hiện báo cáo trước Hiệu trưởng hằng tuần, tháng và hằng năm theo kế hoạch; chuẩn bị nội dung chuyên môn báo cáo cấp trên và lĩnh vực được Hiệu trưởng phân công.

          Ký duyệt hồ sơ chuyên môn hàng tháng. Kiểm tra học bạ cuối năm và tham mưu với Hiệu trưởng ký duyệt.

          Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chuyên môn của nhà trường; cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về nhiệm vụ năm học.

          3. Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia giảng dạy bình quân 4 tiết trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

III. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền phụ trách khi Hiệu trưởng đi công tác

          Được Hiệu trưởng ủy quyền phân công chỉ đạo các công việc chung của trường và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng khi Hiệu trưởng vắng mặt.

          Thay mặt Hiệu trưởng tham dự các cuộc họp hoặc giải quyết các công việc khi Hiệu trưởngvắng mặt, sau đó phải báo cáo lại cho Hiệu trưởng biết.